Курсы бухгалтерів в Україні в онлайн форматі

Курси бухгалтерів + BAS

Бухгалтерські курси дозволять кожному слухачеві засвоїти всі необхідні операції з обліку матеріальних і грошових коштів. На заняттях вивчаються законодавчі та нормативні документи, план рахунків, виконання проводок, складання балансу і звітності.
Вивчення теоретичного матеріалу закріплюється великою кількістю практичних завдань, в співвідношенні 20 до 80. Наші курси бухгалтерського обліку та 1С забезпечують, перш за все, розуміння сенсу виконуваних дій, а не механічне їх виконання. Професійний бухгалтер, відповідно до класичного визначення, по кожній сумі може сказати, звідки прийшли ці гроші, і на що вони витрачені.
Саме на таку якісну підготовку і орієнтовані наші курси бухгалтерів.

Програма навчання курсу розрахована на 132 академічні години та охоплює такі теми як:

Основні елементи теорії бухгалтерського обліку


 • Нормативна база. Господарський облік. Види обліку. Бухгалтерський облік як економічна наука. Його значення, особливості, коротка історія. Цілі та завдання бухгалтерського обліку та 1С. Предмет. Принципи бухгалтерського обліку.
 • Поняття фінансового та управлінського обліку. Цілі, завдання. Основні обов'язки бухгалтера. Об'єкти бухгалтерського обліку.
 • Господарські засоби, джерела утворення господарських засобів, їх класифікація. Одиниці виміру в бухгалтерському обліку. Оборот господарських засобів в господарському процесі. Поняття господарської операції.
 • Бухгалтерський баланс як елемент методу бухобліку і як документ фінансової звітності. Структура балансу. Порядок відображення інформації про активи та пасиви підприємства. Кількісна рівність активів і пасивів суб'єкта господарювання.
 • Валюта балансу. Вплив господарських операцій на баланс. Рахунки та подвійний запис. Поняття бухгалтерських рахунків, їх призначення, обов'язковість ведення.
 • Принцип подвійного запису в бухгалтерському обліку, його значення та сутність.
 • Активні й пасивні рахунки, їх структура. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерська проводка. Синтетичні та аналітичні рахунки. Оборотні відомості.
 • План рахунків бухгалтерського обліку. Його призначення, структура, взаємозв'язок з балансом.
 • Облікові регістри. Їх види, призначення, форми.
 • Облікові регістри. Їх види, призначення, форми.
 • Форми бухобліку. Спрощені форми бухгалтерського обліку.
 • Способи виправлення помилок згідно П (С) БО. Облікова політика підприємства у світлі сучасного законодавства.

Облік грошових коштів, розрахункових операцій


 • Нормативна база. Облік касових операцій. Організація зберігання наявних грошових коштів і грошових документів. Документальне оформлення касових операцій. Касова книга.
 • Операції з готівкою, їх відображення в бухгалтерському обліку.
 • Положення про РРО. Організація контролю за дотриманням касової дисципліни. Порядок ведення обліку коштів на рахунках підприємства.
 • Вимоги до платіжних документів. Виписка банку.
 • Форми розрахунків. Розрахунки з підзвітними особами. Розрахунки з бюджетом.


Курсы бухгалтеров +1с в Харькове


Курсы бухгалтеров +1с в Харькове

Облік основних засобів


 • Нормативна база. Особливості бухгалтерського обліку основних засобів і податкового обліку основних фондів. Визначення. Класифікація.
 • Документальне оформлення. Одиниця обліку.
 • Поняття вартості. Амортизація в бухгалтерському та податковому обліку.
 • Переоцінка основних засобів, облік її результатів. Нематеріальні активи. Оцінка, класифікація, амортизація.
 • Документальне оформлення, бухгалтерський облік господарських операцій з нематеріальними активами.

Облік запасів


 • Нормативна база. Визнання та первісна оцінка запасів.
 • Одиниця бухгалтерського обліку запасів. Надходження запасів.
 • Оцінка запасів на дату балансу.
 • Уцінка. Дооцінка. Облік вибуття запасів. Методи оцінки вартості вибуття запасів.
 • Документальне оформлення та бухгалтерський облік операцій з запасами.
 • Складський облік. Особливості обліку малоцінних і швидко зношуваних предметів по П(с)БО. Інвентаризація запасів.


Курсы бухгалтеров +1с в Харькове


Курсы бухгалтеров +1с в Харькове

Облік праці, заробітної плати та розрахунків з робітниками й службовцями


 • Нормативна база. Облік особового складу, використання робочого часу. Склад фонду оплати праці. Форми й системи оплати праці.
 • Синтетичний і аналітичний облік ЗП. Документальне оформлення ЗП. Нарахування зарплати, доплат, надбавок.
 • Розрахунок і облік внесків на ФОП. Утримання з доходів громадян.
 • Податок з доходів фізичних осіб: об'єкт, пільги, порядок нарахування.
 • Податок з доходів фізичних осіб: об'єкт, пільги, порядок нарахування.
 • Оплата праці сумісників.
 • Нарахування та виплата відпускних та лікарняних.

Облік витрат на виробництво. Собівартість готової продукції. Формування витрат


 • Нормативна база. Визнання витрат. Склад витрат.
 • Собівартість реалізованої продукції: виробнича собівартість продукції, реалізованої у звітному періоді
 • Загальновиробничі витрати.Витрати на збут. Інші операційні витрати.
 • Калькулювання собівартості продукції.


Курсы бухгалтеров +1с в Харькове
Курсы бухгалтеров +1с в Харькове

Облік готової продукції, її реалізація. Облік доходів підприємства по П (с) БО


 • Нормативна база. Оцінка та облік готової продукції.
 • Документальне оформлення готової продукції. Реалізація готової продукції.
 • Облік доходів підприємства. Бухгалтерський і податковий облік підприємства.

Облік фінансових результатів


 • Нормативна база
 • Визначення фінансових результатів від операційної діяльності, від іншої діяльності.
 • Бухгалтерський і податковий облік прибутку, податок на прибуток.

Облік товарних операцій в підприємствах торгівлі


 • Нормативна база. Особливості обліку в оптовій торгівлі.
 • Особливості обліку в роздрібній торгівлі.
 • Документальне оформлення надходження та вибуття товарів.
 • Бухгалтерський облік торгових операцій.
 • Первісна вартість товару. Торгова оцінка. Метод ціни продажу.
 • Собівартість реалізованих товарів.
 • Визначення фінансового результату від торговельних операцій.
 • Надання знижок. Витрати діяльності торгових операцій.


Курсы бухгалтеров +1с в Харькове


Курсы бухгалтеров +1с в Харькове

Чинна система оподаткування в Україні


 • Нормативна база. Податок на додану вартість: ставки податку, база оподаткування, податкове зобов'язання, податковий кредит.
 • Порядок нарахування, терміни сплати. Пільги.
 • Єдиний податок. Місцеві податки.
 • Фінансова звітність. Порядок заповнення.
 • Терміни подачі.

Також в курс входить розділ — "Курси BAS Бухгалтерія"


 • Принципи функціонування системи: конфігурація і ведення обліку. Авторизація доступу. Технічні прийоми роботи з програмою: меню, піктограми та кнопки, "гарячі" клавіші.
 • Основні поняття програми. Константи, регістри відомостей, довідники: формування, редагування і видалення об'єктів.
 • Введення вхідних залишків по синтетичним і аналітичним рахункам. Перевірка правильності введення залишків. Вхідний баланс.

Способи реєстрації господарських операцій.


 • Ручне введення бухгалтерських операцій. Порядок заповнення реквізитів ручної операції.
 • Формування бухгалтерських проводок.
 • Документи. Порядок заповнення первинного документа.
 • Формування проводок при документальному введенні інформації.

Облік основних засобів і нематеріальних активів


 • Придбання основних засобів. Надходження основних засобів як внесок до статутного капіталу.
 • Нарахування зносу основних засобів.
 • Вибуття основних засобів. Відображення в обліку надходження, зносу і вибуття нематеріальних активів.
Курсы бухгалтеров +1с в Харькове
Курсы бухгалтеров +1с в Харькове

Облік грошових коштів і розрахунків


 • Облік касових операцій. Створення прибуткових і видаткових касових ордерів.
 • Формування касової книги.
 • Складання авансових звітів.
 • Облік безготівкових операцій.
 • Створення платіжного доручення. Формування виписки банку за поточним рахунком.

Облік товарно-матеріальних цінностей та МШП


 • Відображення надходження матеріалів, товарів і МШП по передплаті, з подальшою оплатою і за готівкові кошти.
 • Придбання ТМЦ підзвітною особою.
 • Списання запасів. Введення в експлуатацію МШП.
 • Відпуск матеріалів у виробництво.
 • Реєстрація отриманих податкових накладних.

Облік заробітної плати


 • Нарахування заробітної плати за першу і другу половину місяця.
 • Розрахунок утримань із заробітної плати та нарахувань на ФОП. Формування розрахункової та розрахунково-платіжної відомостей, розрахункових листків.
 • Оформлення виплати заробітної плати з каси та на картки співробітників.

Облік виробничих витрат і готової продукції


 • Формування калькуляцій собівартості продукції.
Курсы бухгалтеров +1с в Харькове
Курсы бухгалтеров +1с в Харькове

Облік реалізації продукції та товарів


 • Формування рахунку.
 • Створення видаткових та товарно-транспортних накладних.
 • Оформлення знижок. Створення податкових накладних та вивантаження в XML.

Фінансові результати


Оборотна відомість по аналітичному і синтетичному рахунку.


 • Карточка рахунку.
 • Оборотно-сальдова відомість за синтетичними рахунками.
 • Формування балансу. Звіт про фінансові результати .
 • Декларація ПДВ
 • Звіт з ЄСВ. Декларація про прибуток.
 • Інші форми звітності.
Курсы бухгалтеров +1с в Харькове

Також в курс входить робота в програмі "Основи роботи з програмою BAS Бухгалтерія"

Принципи функціонування системи: конфігурація і ведення обліку.


 • Авторизація доступу. Технічні прийоми роботи з програмою: меню, піктограми і кнопки, "гарячі" клавіші. Основні поняття програми. Константи, перерахування, довідники: формування, редагування і видалення об'єктів.
 • Введення вхідних залишків по синтетичним і аналітичним рахунках. Перевірка правильності введення залишків. Вступний баланс.
 • Способи реєстрації господарських операцій. Ручне введення бухгалтерських операцій. Порядок заповнення реквізитів ручної операції. Формування бухгалтерських проводок. Документи. Порядок заповнення первинного документа.
 • Облік грошових коштів і розрахунків. Облік касових операцій. Формування прибуткових та видаткових касових ордерів. Ведення касової книги.
 • Облік розрахунків через банк. Виписка платіжного доручення. Формування виписки банку за поточним рахунком. Облік товарно-матеріальних цінностей МБП
 • Нарахування заробітної плати. Розрахунок утримань із заробітної плати.
 • Облік виробничих витрат і готової продукції.
 • Облік реалізації товарів і товарів. Виписка рахунку-фактури на реалізовану продукцію.
 • Оборотно-сальдова відомість по аналітичному і синтетичному рахунку.
 • Карточка счета. Оборотно-сальдова відомість за синтетичними рахунками.
 • Формування балансу. Звіт про фінансові результати. Звіт про рух грошових коштів. Звіт про власний капітал. Декларація о прибутку. Інші форми звітності.

Форми навчання:

Дистанційне навчання - online.

Наш курс — це можливість пройти прискорені курси бухгалтерів. Експрес-курси бухгалтерського обліку — всього за 3 місяці отримати професію бухгалтера.

Вартість курсу 4900 грн.


Додатково ви можете ознайомитися з наступним переліком Бухгалтерських курсів:

Курси актуальних професій з будь-якго куточку України в онлайн форматі