preloader
 • Наші курси
 • Курси бухгалтерів в Україні в онлайн форматі

Бухгалтерські курси дозволять кожному слухачеві засвоїти всі необхідні операції з обліку матеріальних і грошових коштів.

Про курс:

 • Тривалість

  60 академ. годин

 • Розклад:

  3 рази на тиждень

 • Ціна:

  5600 грн.

Про курс:

На заняттях вивчаються законодавчі та нормативні документи, план рахунків, виконання проводок, складання балансу і звітності. Вивчення теоретичного матеріалу закріплюється великою кількістю практичних завдань, в співвідношенні 20 до 80. Наші курси бухгалтерського обліку та BAS забезпечують, перш за все, розуміння сенсу виконуваних дій, а не механічне їх виконання. Професійний бухгалтер, відповідно до класичного визначення, по кожній сумі може сказати, звідки прийшли ці гроші, і на що вони витрачені. Саме на таку якісну підготовку і орієнтовані наші курси бухгалтерів.

Наші переваги курсу

 • Супровід студентів 24/7
 • Відео занять.
 • Методичні матеріали, кейси та робочі приклади.
 • Викладач-практик.
 • Новації в законодавстві.
 • Імітація робочого процесу Бухгалтера в компанії.
 • Свідоцтво про закінчення курсу.
 • Вакансії від роботодавців.

Програма навчання курсу охоплює такі теми як:

Основні елементи теорії бухгалтерського обліку

 • Нормативна база. Господарський облік. Види обліку. Бухгалтерський облік як економічна наука. Його значення, особливості, коротка історія. Цілі та завдання бухгалтерського обліку. Предмет. Принципи бухгалтерського обліку.
 • Поняття фінансового та управлінського обліку. Цілі, завдання. Основні обов'язки бухгалтера. Об'єкти бухгалтерського обліку.
 • Господарські засоби, джерела утворення господарських засобів, їх класифікація. Одиниці виміру в бухгалтерському обліку. Оборот господарських засобів в господарському процесі. Поняття господарської операції.
 • Бухгалтерський баланс як елемент методу бухобліку і як документ фінансової звітності. Структура балансу. Порядок відображення інформації про активи та пасиви підприємства. Кількісна рівність активів і пасивів суб'єкта господарювання.
 • Валюта балансу. Вплив господарських операцій на баланс. Рахунки та подвійний запис. Поняття бухгалтерських рахунків, їх призначення, обов'язковість ведення.
 • Принцип подвійного запису в бухгалтерському обліку, його значення та сутність.
 • Активні й пасивні рахунки, їх структура. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерська проводка. Синтетичні та аналітичні рахунки. Оборотні відомості.
 • План рахунків бухгалтерського обліку. Його призначення, структура, взаємозв'язок з балансом.
 • Облікові регістри. Їх види, призначення, форми.
 • Форми бухобліку. Спрощені форми бухгалтерського обліку.
 • Способи виправлення помилок згідно П (С) БО. Облікова політика підприємства у світлі сучасного законодавства.

Облік грошових коштів, розрахункових операцій

 • Нормативна база. Облік касових операцій. Організація зберігання наявних грошових коштів і грошових документів. Документальне оформлення касових операцій. Касова книга.
 • Операції з готівкою, їх відображення в бухгалтерському обліку.
 • Положення про РРО. Організація контролю за дотриманням касової дисципліни. Порядок ведення обліку коштів на рахунках підприємства.
 • Вимоги до платіжних документів. Виписка банку.
 • Форми розрахунків. Розрахунки з підзвітними особами. Розрахунки з бюджетом.

Облік основних засобів

 • Нормативна база. Особливості бухгалтерського обліку основних засобів і податкового обліку основних фондів. Визначення. Класифікація.
 • Документальне оформлення. Одиниця обліку.
 • Поняття вартості. Амортизація в бухгалтерському та податковому обліку.
 • Переоцінка основних засобів, облік її результатів. Нематеріальні активи. Оцінка, класифікація, амортизація.
 • Документальне оформлення, бухгалтерський облік господарських операцій з нематеріальними активами.

Облік запасів

 • Нормативна база. Визнання та первісна оцінка запасів.
 • Одиниця бухгалтерського обліку запасів. Надходження запасів.
 • Оцінка запасів на дату балансу.
 • Уцінка. Дооцінка. Облік вибуття запасів. Методи оцінки вартості вибуття запасів.
 • Документальне оформлення та бухгалтерський облік операцій з запасами.
 • Складський облік. Особливості обліку малоцінних і швидко зношуваних предметів по П(с)БО. Інвентаризація запасів.

Облік грошових коштів, розрахункових операцій

 • Нормативна база. Облік касових операцій. Організація зберігання наявних грошових коштів і грошових документів. Документальне оформлення касових операцій. Касова книга.
 • Операції з готівкою, їх відображення в бухгалтерському обліку.
 • Положення про РРО. Організація контролю за дотриманням касової дисципліни. Порядок ведення обліку коштів на рахунках підприємства.
 • Вимоги до платіжних документів. Виписка банку.
 • Форми розрахунків. Розрахунки з підзвітними особами. Розрахунки з бюджетом.

Облік праці, заробітної плати та розрахунків з робітниками й службовцями

 • Нормативна база. Облік особового складу, використання робочого часу. Склад фонду оплати праці. Форми й системи оплати праці.
 • Синтетичний і аналітичний облік ЗП. Документальне оформлення ЗП. Нарахування зарплати, доплат, надбавок.
 • Розрахунок і облік внесків на ФОП. Утримання з доходів громадян.
 • Податок з доходів фізичних осіб: об'єкт, пільги, порядок нарахування.
 • Оплата праці сумісників.
 • Нарахування та виплата відпускних та лікарняних.

Облік витрат на виробництво. Собівартість готової продукції. Формування витрат

 • Нормативна база. Визнання витрат. Склад витрат.
 • Собівартість реалізованої продукції: виробнича собівартість продукції, реалізованої у звітному періоді
 • Загальновиробничі витрати.Витрати на збут. Інші операційні витрати.
 • Калькулювання собівартості продукції.

Облік готової продукції, її реалізація. Облік доходів підприємства по П (с) БО

 • Нормативна база. Оцінка та облік готової продукції.
 • Документальне оформлення готової продукції. Реалізація готової продукції.
 • Облік доходів підприємства. Бухгалтерський і податковий облік підприємства.

Облік фінансових результатів

 • Нормативна база
 • Визначення фінансових результатів від операційної діяльності, від іншої діяльності.
 • Бухгалтерський і податковий облік прибутку, податок на прибуток.

Облік товарних операцій в підприємствах торгівлі

 • Нормативна база. Особливості обліку в гуртовій торгівлі.
 • Особливості обліку в роздрібній торгівлі.
 • Документальне оформлення надходження та вибуття товарів.
 • Бухгалтерський облік торгових операцій.
 • Первісна вартість товару. Торгова оцінка. Метод ціни продажу.
 • Собівартість реалізованих товарів.
 • Визначення фінансового результату від торговельних операцій.
 • Надання знижок. Витрати діяльності торгових операцій.

Чинна система оподаткування в Україні

 • Нормативна база. Податок на додану вартість: ставки податку, база оподаткування, податкове зобов'язання, податковий кредит.
 • Порядок нарахування, терміни сплати. Пільги.
 • Єдиний податок. Місцеві податки.
 • Фінансова звітність. Порядок заповнення.
 • Терміни подачі.

Також в курс входить розділ — "Робота в програмі BAS Бухгалтерія"

 • Принципи функціонування системи: конфігурація і ведення обліку. Авторизація доступу. Технічні способи роботи з програмою: меню, піктограми та кнопки, "гарячі" клавіші.
 • Основні поняття програми. Константи, регістри відомостей, довідники: формування, редагування і видалення об'єктів.
 • Введення вхідних залишків по синтетичним і аналітичним рахункам. Перевірка правильності введення залишків. Вхідний баланс.

Також в курс входить розділ — "Робота в програмі BAS Бухгалтерія"

 • Принципи функціонування системи: конфігурація і ведення обліку. Авторизація доступу. Технічні прийоми роботи з програмою: меню, піктограми та кнопки, "гарячі" клавіші.
 • Основні поняття програми. Константи, регістри відомостей, довідники: формування, редагування і видалення об'єктів.
 • Введення вхідних залишків по синтетичному і аналітичним рахункам. Перевірка правильності введення залишків. Вхідний баланс.

Способи реєстрації господарських операцій. Облік основних засобів і нематеріальних активів

 • Ручне введення бухгалтерських операцій. Порядок заповнення реквізитів ручної операції.
 • Формування бухгалтерських проводок.
 • Документи. Порядок заповнення первинного документа.
 • Формування проводок при документальному введенні інформації.
 • Придбання основних засобів. Надходження основних засобів як внесок до статутного капіталу.
 • Нарахування зносу основних засобів.
 • Вибуття основних засобів. Відображення в обліку надходження, зносу і вибуття нематеріальних активів.

Облік грошових коштів і розрахунків. Облік товарно-матеріальних цінностей та МШП

 • Облік касових операцій. Створення прибуткових і видаткових касових ордерів.
 • Формування касової книги.
 • Складання авансових звітів.
 • Облік безготівкових операцій.
 • Створення платіжного доручення. Формування виписки банку за поточним рахунком.
 • Відображення надходження матеріалів, товарів і МШП по передплаті, з подальшою оплатою і за готівкові кошти.
 • Придбання ТМЦ підзвітною особою.
 • Списання запасів. Введення в експлуатацію МШП.
 • Відпуск матеріалів у виробництво.
 • Реєстрація отриманих податкових накладних.

Облік заробітної плати

 • Нарахування заробітної плати за першу і другу половину місяця.
 • Розрахунок утримань із заробітної плати та нарахувань на ФОП. Формування розрахункової та розрахунково-платіжної відомостей, розрахункових листків.
 • Оформлення виплати заробітної плати з каси та на картки співробітників.

Облік виробничих витрат і готової продукції. Облік реалізації продукції та товарів

 • Формування калькуляцій собівартості продукції.
 • Формування рахунку.
 • Створення видаткових та товарно-транспортних накладних.
 • Оформлення знижок. Створення податкових накладних та вивантаження в XML.

Фінансові результати. Оборотна відомість по аналітичному і синтетичному рахунку.

 • Карточка рахунку.
 • Оборотно-сальдова відомість за синтетичними рахунками.
 • Формування балансу. Звіт про фінансові результати.
 • Декларація ПДВ
 • Звіт з ЄСВ. Декларація про прибуток.
 • Інші форми звітності.

Як сплатити за курс? - Будь-яким зручним для Вас способом оплати:

 • Готівкою в офісі (м. Харків).
 • Безготівковий рахунок.
 • Оплата можлива двома частинами для Вашої зручності (перша частина на початку курсу, друга частина - в середині курсу).

Додатково ви можете ознайомитися з наступним переліком Бухгалтерських курсів:

course thumb

Курс Бухгалтерів для початківців + BAS

Дізнатися більше
course thumb

Бухгалтер ФОЛ

Дізнатися більше
course thumb

Бухгалтер ЗЕД

Дазнітися більше

Як з нами звʼязатися