preloader

Для тих, хто тільки починає свій шлях в професії бухгалтер. Готуємо з "нуля" до спеціаліста в цій області.

Інформація

 • Тривалість

  70 академ. годин

 • Розклад:

  3 рази на тиждень

 • Ціна:

  5800 грн.

Про курс

Якщо ви обираєте популярну професію, шукаєте престижну роботу, якщо ви вирішили підвищити свою кваліфікацію або оперативно поміняти сферу своєї діяльності, якщо життя ставить перед вами завдання, які потребують невідкладного вирішення — саме курси бухоблік для початківців у Харкові — дієвий крок на шляху до Вашої мети. Після закінчення курсу ви з легкістю зможете розбиратися в області бухгалтерського та податкового обліку, впевнено володітимете програмою BAS: Бухгалтерія чи зможете розпочати власний бізнес. Для кого ми створювали Бухгалтерські курси для початківців? В першу чергу для людей, які хочуть працювати за фахом бухгалтер або помічник бухгалтера, але не мають ні знань, ні досвіду роботи в цій галузі. Навчання на помічника бухгалтера або бухгалтера забере у Вас, не багато часу. Заняття проходять 3 рази на тиждень по 3 години (4 акад. години). Наш курс початківця бухгалтера це баланс теоретичного матеріалу і практичних завдань, з приблизним співвідношенням 30:70. Курси бухгалтерів для початківців дозволять в стислі терміни пройти повну перекваліфікацію, тобто освоїти нову професію з «нуля» і проходити навчання у зручний для вас час.

Наші переваги:

 • Викладач, спеціаліст, який працює в цій сфері.
 • Безліч актуальних методичних матеріалів, кейсів, прикладів.
 • Навчальний процес імітує роботу бухгалтера в компанії.
 • Бланки та приклади звітності.
 • 100% практики в програмі BAS Бухгалтерія.
 • Відео запис занять.
 • Сприяння в працевлаштуванні.
 • Консультації щодо професійного резюме.

Навчальна програма дозволить отримати знання з таких тем:

Основа теорії бухгалтерського обліку

 • Нормативна база. Характеристика підприємства.
 • Господарський облік. Види обліку. Бухгалтерський облік як економічна наука. Його значення, особливості, коротка історія.
 • Цілі та завдання Бухгалтерського обліку. Предмет. Принципи бухобліку. Поняття фінансового та управлінського обліку. Цілі, завдання. Основні обов'язки бухгалтера.
 • Об'єкти бухгалтерського обліку.
 • Господарські засоби, джерела утворення господарських засобів, їх класифікація. Одиниці виміру в бухгалтерському обліку.

Обіг господарських засобів в господарському процесі. Поняття господарської операції

 • Бухгалтерський баланс як елемент методу бухобліку і як документ фінансової звітності. Структура балансу. Порядок відображення.
 • Інформація про активи та пасиви підприємства. Кількісна рівність активів і пасивів суб'єкта господарювання.
 • Валюта балансу. Вплив господарських операцій на баланс.
 • Рахунки та подвійний запис. Поняття бухгалтерських рахунків, їх призначення, обов'язковість ведення.
 • Активні та пасивні рахунки, їх структура.
 • Принцип подвійного запису в бухгалтерському обліку, її значення сутність.
 • Кореспонденція рахунків. Бухгалтерська проводка. Синтетичні та аналітичні рахунки. Оборотні відомості.
 • План рахунків бухгалтерського обліку. Його призначення, структура, взаємозв'язок з балансом.
 • Облікові регістри. Їх види, призначення, форми.
 • Форми бухобліку. Спрощені форми бухгалтерського обліку.
 • Способи виправлення помилок згідно П (С) БО. Облікова політика підприємства у світлі сучасного законодавства.

Облік грошових коштів, розрахункових операцій

 • Нормативна база.
 • Облік касових операцій. Організація зберігання наявних грошових коштів і грошових документів. Обов'язки касира. Документальне оформлення касових операцій. Касова книга.
 • Операції з готівкою, їх відображення в бухгалтерському обліку. Положення про РРО.
 • Організація контролю за дотриманням касової дисципліни. Порядок ведення обліку коштів на рахунках підприємства.
 • Відкриття поточного рахунку. Вимоги до платіжних документів. Виписка з банку.
 • Форми розрахунків. Розрахунки з підзвітними особами. Розрахунки з бюджетом.
 • Податок на додану вартість.

Облік основних засобів

 • Нормативна база. Особливості бухгалтерського та податкового обліку основних засобів. Визначення. Класифікація.
 • Документальне оформлення. Одиниця обліку.
 • Поняття вартості. Амортизація в бухгалтерському і податковому обліку.
 • Переоцінка, індексація основних засобів, облік її результатів. Нематеріальні активи. Оцінка, класифікація, амортизація.
 • Документальне оформлення, бухгалтерський облік господарських операцій з нематеріальними активами.

Облік запасів

 • Нормативна база. Визнання та первісна оцінка запасів.
 • Одиниця бухгалтерського обліку запасів. Надходження запасів.
 • Уцінка. Дооцінка. Облік вибуття запасів. Методи оцінки вартості вибуття запасів.
 • Складський облік. Особливості обліку малоцінних і швидко зношуваних предметів по П (с) БО.
 • Інвентаризація запасів.
 • Розкриття інформації про запаси та звітності.

Облік праці, заробітної плати та розрахунків з робітниками й службовцями

 • Нормативна база.
 • Облік особового складу, використання робочого часу.
 • Склад фонду оплати праці. Форми та системи оплати праці. Синтетичний і аналітичний облік ЗП. Документальне оформлення ЗП. Нарахування зарплати, доплат, надбавок.
 • Розрахунок і облік податків на ФОП. Утримання з доходів громадян.
 • ПДФО: об'єкт, пільги, порядок нарахування.
 • Оплата праці сумісників. Нарахування та виплата відпускних.

Облік витрат на виробництво. Собівартість готової продукцію. Формування витрат

 • Нормативна база. Визнання витрат. Склад витрат.
 • Собівартість реалізованої продукції: виробнича собівартість продукції, реалізованої у звітному періоді.
 • Загальновиробничі витрати.
 • Витрати на збут. Інші операційні витрати.
 • Калькулювання собівартості продукції.

Облік готової продукції, її реалізація. Облік доходів підприємства по П (с) БО

 • Нормативна база. Оцінка та облік готової продукції.
 • Документальне оформлення готової продукції.
 • Облік доходів підприємства. Бухгалтерський і податковий облік підприємства.

Облік фінансових результатів

 • Нормативна база. Визначення фінансових результатів від операційної діяльності, від іншої діяльності.
 • Бухгалтерський і податковий облік прибутку, податок на прибуток.
 • Облік доходів та витрат підприємства. Облік нерозподіленого прибутку.

Облік товарних операцій в підприємствах торгівлі

 • Нормативна база Ліцензування, патентування торговельної діяльності.
 • Особливості обліку в гуртовій торгівлі. Особливості обліку в роздрібній торгівлі.
 • Документальне оформлення надходження та вибуття товарів.
 • Бухгалтерський облік торгових операцій.
 • Первісна вартість товару. Торгова оцінка. Метод ціни продажу.
 • Собівартість реалізованих товарів.
 • Визначення фінансового результату від торговельних операцій.
 • Надання знижок. Витрати діяльності торгових операцій.

Чинна система оподаткування в Україні

 • Нормативна база. Загальнодержавні податки.
 • Порядок нарахування, терміни сплати.
 • Пільги. Єдиний податок.
 • Місцеві податки. Фінансова звітність. Порядок заповнення. Терміни подачі.

Також в курс входить розділ "Основи роботи з програмою BAS Бухгалтерія" Принципи функціонування системи: конфігурація і ведення обліку.

 • Авторизація доступу.
 • Технічні способи роботи з програмою: меню, піктограми й кнопки, "гарячі" клавіші.
 • Основні поняття програми. Константи, документи, довідники: формування, редагування і видалення об'єктів.
 • Введення вхідних залишків по синтетичних та аналітичних рахунках. Перевірка правильності введення залишків. Вступний баланс.
 • Способи реєстрації господарських операцій
 • Ручне введення бухгалтерських операцій.
 • Порядок заповнення реквізитів ручної операції.
 • Формування бухгалтерських проводок.
 • Документи. Порядок заповнення первинного документа.
 • Формування проводок при документальному введенні інформації.
 • Облік основних засобів і нематеріальних активів
 • Придбання основних засобів.
 • Надходження основних засобів як внесок до статутного капіталу. Нарахування зносу основних засобів. Вибуття основних засобів.
 • Відображення в обліку надходження, зносу і вибуття нематеріальних активів.
 • Облік грошових коштів і розрахунків. Облік касових операцій.Формування прибуткових та видаткових касових ордерів.
 • Врахування товарно-матеріальних цінностей МШП
 • Відображення надходження матеріалів, товарів та МШП за передоплатою, з подальшою оплатою та за готівку.
 • Придбання матеріалів підзвітною особою. Списання матеріалів. Введення в експлуатацію МШП.
 • Відпуск матеріалів у виробництво.
 • Формування касової книги. Складання авансових звітів.
 • Облік розрахунків через банк. Формування платіжного доручення.
 • Формування виписки банку за поточним рахунком.Облік товарно-матеріальних цінностей МШП.
 • Відображення надходження матеріалів, товарів і МШП по передоплаті, з подальшою оплатою і за готівкові кошти. Придбання матеріалів підзвітною особою. Списання матеріалів. Введення в експлуатацію МШП. Відпуск матеріалів у виробництво. Облік заробітної плати Нарахування заробітної плати.
 • Розрахунок утримань із заробітної плати. Формування розрахункової та розрахунково-платіжної відомостей, розрахункових листків. Оформлення виплати заробітної плати з каси та на картки.
 • Облік виробничих витрат і готової продукції.
 • Формування попередньої й остаточної калькуляції собівартості продукції. Встановлення ціни продукції на основі її собівартості та рівня рентабельності.
 • Облік реалізації продуктів і товарів. Виписка рахунку-фактури на реалізовану продукцію.
 • Формування видаткових та податкових накладних.
 • Оформлення знижок.
 • Фінансові результати. Формування стандартних звітів і авансової звітності.
 • Оборотні відомості по аналітичних і синтетичних рахунках. Інші форми звітності.
 • Картка рахунку. Оборотно-сальдова відомість за синтетичними рахунками.
 • Формування балансу. Звіт про фінансові результати. Декларація про прибуток.

Закінчивши курси бухгалтерського обліку для початківців, ви зможете не тільки розпочати свою кар'єру як бухгалтер, ставши компетентним фахівцем, але й надалі підвищувати кваліфікацію, брати участь в наших семінарах. У нашому навчальному центрі навчання для бухгалтерів-початківців проходить в комфортних умовах, із застосуванням системи мультимедіа, так само кожен слухач отримує методичний матеріал. Курси бухгалтерського обліку для початківців — ваш успішний старт кар'єри! Також ми пропонуємо подальше безкоштовне сприяння в працевлаштуванні.

Як сплатити за курс? - Будь-яким зручним для Вас способом оплати:

 • Готівкою в офісі (м. Харків).
 • Безготівковий рахунок.
 • Оплата можлива двома частинами для Вашої зручності (перша частина на початку курсу, друга частина - в середині курсу).

Додатково ви можете ознайомитися з наступним переліком Бухгалтерських курсів:

course thumb

Курс Бухгалтерів + BAS

Дізнатися більше
course thumb

Бухгалтер ФОЛ

Дізнатися більше
course thumb

Бухгалтер ЗЕД

Дазнітися більше

Як з нами звʼязатися